About Us

 

2009 - 2010 Academic Year


President:
Xiao, Diheng
Email: xiaoyao@brandeis.edu

Vice President:
He, Ningqian
Email: henq@brandeis.edu
Xu, Jing
Email: jx1115@brandeis.edu

Treasurer:
Xu, Yachuan
Email: bona@brandeis.edu

Co-Chairmen of Sports & Entertainment:
Ti, Jin
Email: jti@brandeis.edu
Wang, Qian
Email: qianrene@brandeis.edu

Chairman of Public Relation:
Li, Yelin
Email: ylli@brandeis.edu

Co-Chairman of Community Affairs:
Liu, Qian