Current teaching

Spring 2019: ECON 83a (Statistics for Economic Analysis, syllabus)
Spring 2019: ECON 311a (Advanced Econometrics I, syllabus)

Past teaching

Brandeis University
2017/18: ECON 83a (Statistics for Economic Analysis)
2016/17: ECON 311a (Advanced Econometrics I)
2016/17: ECON 83a (Statistics for Economic Analysis)

Warsaw School of Economics
2014/15: Principles of Microeconomics
2014/15: Principles of Macroeconomics
2014/15: Economic Seminar
2014/15: Empirical Microeconomics
2014/15: Intermediate Macroeconomics
2012/13: Intermediate Microeconomics
2012/13: Intermediate Macroeconomics
2011/12: Labor Economics
2011/12: Intermediate Macroeconomics
2010/11: Labor Economics
2010/11: Intermediate Macroeconomics